14.11.2023

Съобщение

Уведомяваме ви, че след 13.11.2023 г. телефонният номер за връзка с ОИК - Мездра е +359878720587 - Пенка Петрова (председател)

електронна поща: [email protected]

19.10.2023

Съобщение

ОИК гр. Мездра Уведомява, че със заповед № 734 от 02.10.2023г. и решение № 99 от 02.10.2023г., че на територията на Община Мездра са определени две  секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването както следва :

 

 1. СИК № 06270007, намираща се на партера в социален комплекс/ бивша сграда на АПК /, с адрес гр. Мездра ул. „ Иван Вазов “ № 2

 

 1. СИК № 062700008, намираща се на първия етаж на ПГ по МТС гр. Мездра, с адрес гр. Мездра ул. „ Патриарх Евтимий  “ № 2

 

Пред секциите ще бъдат оставени табели и обозначителни знаци, отбелязващи специалното им предназначение.

 

Определен е дежурен телефон, на който избирателите с увредено зрение или със затруднение в придвижването могат да правят заявки за транспортиране и помощ до избирателните секции в изборния ден на 29.10.2023г. от 7.00 часа до 19.30 часа, а при балотаж на 05.11.2023г. от 7.00 часа до 19.30 часа: 0877880844 – Велислава Илиева, член на организационно техническия екип в общинска администрация Мездра при произвеждане на изборите.

 

Осигурени са  от страна на общинска администрация Мездра в изборния ден и превозни средства, които да транспортират лицата с увредено зрение и затруднение в придвижването.

17.10.2023

Обучение на СИК

Обучението на Секционните Избирателни Комисии ще се извърши в сградата на „Дом на железничаря“ – гр. Мездра на дата 22.10.2023 /неделя/ год. от 10.00 часа

Регистрацията за обучението от общинската администрация започва в 9:30ч.

13.10.2023

Съобщение

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и във връзка с Решение № 2635-МИ/11.10.2023 г. на ЦИК, ОИК - Мездра ще проведе обучение на членовете на секционни избирателни комисии (СИК) на 21.10.2023 г., от 10 до 13 часа.

Времетраене на обучение: 40 мин. със сесии от 10:00, 11:00, 12:00 часа. 

Mясто на провеждане: Общинска администрация - Мездра, ет. 4, Голяма заседателна зала

 

12.10.2023

ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИ

Във връзка с писмо МИ-15-711/10.10.2023г. от ЦИК, ОИК-Мездра публикува графичен файл на одобрени бюлетини за всички видове избор , за изборите насрочени за 29 октомври 2023 година.

Образец на бюлетина за кмет на община Мездра

Образец на бюлетина за общински съветници

Образец на бюлетина за кмет на кметство Боденец

Образец на бюлетина за кмет на кметство Брусен

Образец на бюлетина за кмет на кметство Върбешница

Образец на бюлетина за кмет на кметство Горна Кремена

Образец на бюлетина за кмет на кметство Долна Кремена

Образец на бюлетина за кмет на кметство Дърманци

Образец на бюлетина за кмет на кметство Елисейна

Образец на бюлетина за кмет на кметство Зверино

Образец на бюлетина за кмет на кметство Игнатица

Образец на бюлетина за кмет на кметство Крапец

Образец на бюлетина за кмет на кметство Крета

Образец на бюлетина за кмет на кметство Лик

Образец на бюлетина за кмет на кметство Люти Брод

Образец на бюлетина за кмет на кметство Люти дол

Образец на бюлетина за кмет на кметство Моравица

Образец на бюлетина за кмет на кметство Оселна

Образец на бюлетина за кмет на кметство Очин дол

Образец на бюлетина за кмет на кметство Ребърково

Образец на бюлетина за кмет на кметство Руска бела

Образец на бюлетина за кмет на кметство Типченица

Образец на бюлетина за кмет на кметство Царевец

 

04.10.2023

ИЗИСКВАНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА КАТО ЗАСТЪПНИЦИ И КЪМ СПИСЪКА С УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

ОИК- Мездра уведомява политическите партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, участващи в изборите  за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. за следните задължителни изисквания и приложения към заявлението за регистрация на лица като застъпници, заместващи застъпници и към списъка с упълномощени представители:

 1. При постъпване на искането за регистрация на застъпници или заместващи застъпници следва задължително да се приложи на електронен носител - файл във формат Excel, съдържащ трите имена, единен граждански номер на лицата и точното наименование на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет, които ги предлагат за регистрация. Препоръчително е изпращането на този файл по ел. поща на ОИК-Мездра - [email protected]. Преписки без приложен файл или  електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередовностите.
 2. Представлявящият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет за регистрация на лица като застъпници в ОИК/СИК, следва да представи в ОИК-Мездра следните документи:

2-1. Заявление по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 72-МИ от изборните книжа.

2-2Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

2-3. Списък на лицата, предложени за регистрация като застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel ).

2-4. Декларациии от лицата, предложени за регистрация като застъпници Приложение № 74-МИ от изборните книжа.

      3.Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилите ги партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, че не могат да се явят. Удостоверенията на заместените се анулират. Броят на предложените за регистрация заместващи застъпници не може да надвишава 1/3 от общия брой на формираните избирателни секции на територията на Община Мездра, актуален към момента на подаване на заявлението в ОИК-Мездра. Представлявящият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет за регистрация на лица като заместващи застъпници в ОИК/СИК, следва да  представи в ОИК-Мездра следните документи:

3-1. Предложение по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 73-МИ от изборните книжа.

3-2. Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

3-3. Списък на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel).

3-4. Декларациии от лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници Приложение № 74-НС от изборните книжа.

     4.Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. От една и съща партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства или само застъпник или само представител

     5.Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет може да изготви Списък с имената, единния граждански номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да я представляват в изборния ден. Списъкът(1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel) се подписва от представляващия партията, коалицията, местната коалиция, инициативния комитет или от изрично упълномощено от тях лице и се предава до 28. 10. 2023 г. в ОИК-Мездра за публикуване на нейната интернет страницата. Препоръчително е изпращането на този файл по ел. поща на ОИК-Мездра. Преписки без приложен файл или електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередовностите.

28.09.2023

Уведомление за резервни членове на СИК

ОИК - Мездра уведомява представителите на политическите партии и коалициите, че не се предоставили списък с резервни членове на секционните избирателни комисии. Необходимо е да ги предоставят в ОИК-Мездра до 29.09.2023 г. 

Списъкът с резервните членове може да се изпрати и на електронната поща на ОИК-Мездра - [email protected]

19.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ, МЕСТНАТА КОАЛИЦИЯ И ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ В ОБЩИНА МЕЗДРА

ОИК – Мездра съобщава, че приемането на документи за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите, местната коалиция и инициативния комитет, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Мездра, започва от 09:00 ч. на 19.09.2023 г., и приключва в 17:00 ч. на 26.09.2023 г.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9:00 до 17:00 ч. в периода от 19.09.2023 г. (вторник) до 26.09.2023 г. (вторник), включително.

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК- Мездра се извършва по реда на Решение 2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, като предложението за регистрация на кандидатска листа следва да се представи в ОИК-Мездра на хартиен и на технически носител в excel формат, който можете да изтеглите от следния линк:Образец на файл за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите, местната коалиция и инициативния комитет

Изрично указва, че след изготвянето на списъка в структуриран електронен вид файлът се записва – веднъж като файл във формат на Excel и втори път като CSV файл, като името на всеки от двата файла съдържа името на независимия кандидат за регистрация. Двата файла се записват на технически носител (USB флаш памет) и се представят заедно с документацията на ОИК  - Мездра.

14.09.2023

Съобщение относно провеждане на заседание на ОИК Мездра

Заседението на ОИК Мездра ще се проведе на 18.09.2023 г. от 17:30 часа в малката заседателна зала на Община Мездра.

12.09.2023

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК МЕЗДРА

Заседението на ОИК Мездра ще се проведе на 14.09.2023 г. от 18:00 часа в малката заседателна зала на Община Мездра.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

14.09.2023

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК МЕЗДРА

Заседението на ОИК Мездра ще се проведе на 15.09.2023 г. от 17:30 часа в малката заседателна зала на Община Мездра.

12.09.2023

Съобщение относно провеждане на заседание на ОИК Мездра

Заседението на ОИК Мездра ще се проведе на 12.09.2023 г. от 18:30 часа в малката заседателна зала на Община Мездра.

 

12.09.2023

Определяне на начален и краен срок за приемане на документи в ОИК Мездра за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Мездра на 29 октомври 2023г.

Приемането на документи в ОИК- Мездра за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Мездра започва от 9:00 ч. на 12 септември (вторник) 2023 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Мездра е 17:00 ч. на 18 септември (понеделник) 2023 г.

Документите ще се приемат в Малката заседателна зала на ОИК Мездра, находяща се на адрес: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 27, етаж 4.

Приемането на документите се извършва всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 ч.

10.09.2023

Съобщение относно провеждане на заседание на ОИК Мездра

Заседението на ОИК Мездра ще се проведе на 11.09.2023 г. от 18:00 часа в малката заседателна зала на Община Мездра.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 229-МИ / 14.03.2024

  относно: заличаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник.

 • № 201-МИ / 03.01.2024

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на ВАСИЛ АНТИМОВ ДАЦЕВ - кмет на Кметство Крета, общ. Мездра, обл. Враца и уведомяване на ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

 • № 200-МИ / 03.01.2024

  относно: констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на НИКОЛАЙ ХРИСТОВ НИКОЛОВ – кмет на Кметство Люти брод, общ. Мездра, обл. Враца и уведомяване ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

всички решения