Общинска избирателна комисия Мездра


РЕШЕНИЕ
№ 155-МИ
Мездра, 21.04.2021

ОТНОСНО: Обявяване избора на следващия в листата на Местна коалиция АБВ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ВОЛЯ) кандидат за общински съветник в Община Мездра, поради предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник, избран за народен представител

      

В Общинска избирателна комисия Мездра с вх. №  МИ-19-190/19.04.2021г. е постъпило уведомление от Мирослав Иванов Аспарухов чрез Общински съвет Мездра, с което същия заявява, че желае предсрочно да му бъдат прекратени пълномощията като Общински съветник при Общински съвет Мездра на основание чл. 30, ал. 4, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, поради избирането му за народен представител в 45-то Народно събрание, считано от 16.04.2021 г. Видно от Решение № 2454-НС от 15.04.2021 г. на Централна избирателна комисия Мирослав Иванов Аспарухов е избран за народен представител в 45-то Народно събрание на РБ.

Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 4, т. 4, предложение първо от ЗМСМА пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно при избирането му за народен представител. Тази хипотеза е от категорията на безусловните основания за предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник, поради наличие на несъвместимост, за което законодателят е предвидил да се осъществи по реда на ал. 7 на чл. 30 от ЗМСМА без постановяване на изричен акт – решение на Общинската избирателна комисия /както това е уредено в процедурата по ал. 6/, а единствено издаването на решение, с което ОИК обявява за избран общински съветник следващия в листата кандидат.

Мирослав Иванов Аспарухов е обявен с решение № 127 – МИ от 28.10.2019 г. от ОИК Мездра за избран общински съветник в Общински съвет Мездра от кандидатската листа на Местна коалиция АБВ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ВОЛЯ), а разпоредбата на чл. 454 ал. 1 във вр. ал. 3 от Изборния Кодекс определя изрично реда, по който следва да бъде обявен следващ кандидат, а именно: според броят на валидните преференции, на кандидатите, получили мандат от общинската избирателна квота и включени в списък Б по методика съгласно приложение 5 към чл. 453 ал.1 от ИК.

Предвид изложеното, на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 и във вр. чл. 454 ал. 1, чл. 453 ал. 5 и чл. 458, ал. 5 от Изборния кодекс и на основание чл. 30, ал. 4, т. 4  във вр. с ал. 7 от ЗМСМА, ОИК Мездра

Р Е Ш И:

           АНУЛИРА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ на Мирослав Иванов Аспарухов, ЕГН **** обявен с решение № 127 – МИ от 28.10.2019 г. от ОИК Мездра за избран общински съветник в Общински съвет Мездра от кандидатската листа на Местна коалиция АБВ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ВОЛЯ), поради предсрочно прекратяване на пълномощията при избора му за народен представител в 45-то Народно събрание на Република България.

          ОБЯВЯВА за избран за общински съветник в Община Мездра следващия кандидат от кандидатската листа на Местна коалиция АБВ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ВОЛЯ) Николинка Владимирова Кътовска, ЕГН ****, на който да се издаде удостоверение - приложение № 98 - МИ от изборните книжа.

На основание чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА решението на ОИК Мездра е окончателно.

           Решението да се публикува на интернет страницата на ОИК Мездра, както и да се обяви на таблото на ОИК Мездра в сградата на община Мездра.

         Препис от решението да се изпрати на Председателя на Общински съвет                     гр. Мездра в тридневен срок от обявяването му, за сведение и изпълнение.  

Председател: Таня Цветанова Таушанова

Секретар: Георги Тодоров Давидков

* Публикувано на 21.04.2021 в 18:59 часа

Календар

Решения

  • № Решение № 158 / 19.08.2022

    относно: Констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет на кметство.

  • № 157-МИ / 09.05.2022

    относно: Обявяване избора на следващия в листата на Местна коалиция АБВ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ВОЛЯ) кандидат за общински съветник в община Мездра, поради предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник.

  • № 156-МИ / 23.04.2021

    относно: Обявяване избора на следващия в листата на Местна коалиция АБВ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ВОЛЯ) кандидат за общински съветник в Община Мездра, поради прекратяване пълномощията на общински съветник, поради несъвместимост

всички решения